Privacyverklaring

Privacyverklaring Atelier Xie

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Atelier Xie, hierna aan te duiden als Atelier Xie.

 

CONTACTGEGEVENS

Atelier Xie

Korte Miening 15

2381BB Zoeterwoude

atelierxie@gmail.com

 

Mevr. Anneke van Teijlingen is de persoon aan te spreken voor informatie. Zij is telefonisch bereikbaar op: +31(0)71 580 46 15

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor Atelier Xie is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Atelier Xie respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

 

PERSOONSGEGEVENS

Als persoonsgegevens gelden alle gegevens die direct of indirect tot u te herleiden zijn. U kunt hierbij denken aan uw naam en adres, maar bijvoorbeeld ook aan uw betaalgegevens of de cursus of workshop die u volgt.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Atelier Xie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Bankrekeningnummer

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Atelier Xie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Gegevens van personen, die zich aanmelden voor een cursus of workshop.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via atelierxie@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

DOEL EN GRONDSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

Atelier Xie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om met u te kunnen communiceren en te reageren op door u gestelde vragen.

Het afhandelen van uw betaling.

Om u te informeren over praktische zaken rondom een cursus of workshop.

Om u extra diensten en voordelen aan te bieden.

Verzenden van onze digitale nieuwsbrief (hiervoor kunt u zich onderaan elke nieuwsbrief afmelden).

Voor het kunnen verrichten van marktonderzoek en onderzoek naar onze dienstverlening.

Voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

 

RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

De door u gegeven toestemming.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

De behartiging van gerechtvaardigde belangen van Atelier Xie of van een derde.

 

DOORGIFTE AAN DERDEN

Uw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Er worden uitsluitend en alleen persoonsgegevens met derden gedeeld, die nodig zijn voor onze dienstverlening of als er een wettelijke plicht op rust.

 

BEWAARTERMIJN

Atelier Xie zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om onze overeenkomst met u goed te kunnen uitvoeren.

Indien er gedurende zeven jaar geen contact tussen de betrokkene en Atelier Xie is geweest, worden de persoonsgegevens vernietigd, zulks ingevolge wettelijke bepalingen.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Atelier Xie verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Atelier Xie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: atelierxie@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

Atelier Xie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Atelier Xie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via atelierxie@gmail.com

 

WIJZIGINGEN

Doordat de privacywetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast en verbeterd, is ook deze Privacyverklaring aan veranderingen onderhevig. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website van Atelier Xie. Atelier Xie kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacyverklaring. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

VRAGEN

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen, via Mevr. Anneke van Teijlingen